कार्यविधिका अनुसूचीहरु 50.21 KB
कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2079 6.12 MB
कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७८ 13.77 MB
पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६ 503.27 KB
भावि किसानका लागि सहयोगी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ 1.04 MB
मागमा आधारित अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि, २०७५ 1.1 MB
माछामारी जीविकोपार्जन गर्ने समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गरी प्रादेशिक नदी प्रणालीमा जलीय जीव संरक्षणमा टेवा पुर्याउने कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्याविधि, २०७५ 550.57 KB
बजेट तर्जुमासंग सम्बन्धित आर्थकि प्रशासन ननयम २0(१) बमोन्जमको फाराम 373.34 KB
अफ्रिकन स्वाइन फिबर सम्बन्धि सूचना 21.09 KB
वार्षिक पुस्तिका २०7६-७७ 12.32 MB
कृषि डायरी २०७८ 5.86 MB