पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, लुम्बिनी प्रदेश

पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, लुम्बिनी प्रदेश

बिश्व दुग्ध दिवस २०१९

  • 0
  • 1
  • 2
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, लुम्बिनी प्रदेशको आधिकारिक वेबपेजमा स्वागत छ 

सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । 2079-01-21 Closed !!!
प्रस्ताव आह्वानको पुन सूचना जारी गरिएको सम्बन्धमा 2079-01-15 Closed !!!
वोलपत्र रद्ब गरिएको सूचना 2079-01-06 Closed !!!
वोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना 2078-12-07 Closed !!!

प्रकाशनहरु

कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७८
पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६
भावि किसानका लागि सहयोगी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
मागमा आधारित अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि, २०७५
अफ्रिकन स्वाइन फिबर सम्बन्धि सूचना
वार्षिक पुस्तिका २०६६-७७
कृषि डायरी २०७८
बजेट तर्जुमासंग सम्बन्धित आर्थकि प्रशासन ननयम २0(१) बमोन्जमको फाराम
कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७८
पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६
भावि किसानका लागि सहयोगी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
मागमा आधारित अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि, २०७५