पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, लुम्बिनी प्रदेश

पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, लुम्बिनी प्रदेश

बिश्व दुग्ध दिवस २०१९

  • 0
  • 1
  • 2
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, लुम्बिनी प्रदेशको आधिकारिक वेबपेजमा स्वागत छ 

सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
प्रस्तावना आह्वानको सूचना (दोस्रो पटक) 2077-12-08 Closed !!!
प्रस्तावना आह्ववानको सूचना 2077-09-05 Closed !!!
बोलपत्र सम्बन्धि सूचना 2077-10-29 Closed !!!
Invitation for Electronic Bid 2077-12-04 Closed !!!

प्रकाशनहरु

पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६
भावि किसानका लागि सहयोगी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
मागमा आधारित अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि, २०७५
माछामारी जीविकोपार्जन गर्ने समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गरी प्रादेशिक नदी प्रणालीमा जलीय जीव संरक्षणमा टेवा पुर्याउने कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्याविधि, २०७५
अफ्रिकन स्वाइन फिबर सम्बन्धि सूचना
वार्षिक पुस्तिका २०६६-७७
कृषि डायरी २०७८
बजेट तर्जुमासंग सम्बन्धित आर्थकि प्रशासन ननयम २0(१) बमोन्जमको फाराम
पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६
भावि किसानका लागि सहयोगी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
मागमा आधारित अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि, २०७५
माछामारी जीविकोपार्जन गर्ने समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गरी प्रादेशिक नदी प्रणालीमा जलीय जीव संरक्षणमा टेवा पुर्याउने कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्याविधि, २०७५