पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, लुम्बिनी प्रदेश

पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, लुम्बिनी प्रदेश

बिश्व दुग्ध दिवस २०१९

  • 0
  • 1
  • 2
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, लुम्बिनी प्रदेशको आधिकारिक वेबपेजमा स्वागत छ 

सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
रोष्टरमा नाम दर्ता सम्बन्धि सूचना 2079-10-04 2079-10-18
पूनःप्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना 2079-10-04 Closed !!!
अनुदानग्राहीहरुको प्रारम्भिक छनौट सम्बन्धी सूचना 2079-09-20 Closed !!!
प्रस्ताव आह्वानको सूचना 2079-09-05 Closed !!!
प्रस्ताव आह्वानको सूचना 2079/05/31 Closed !!!

प्रकाशनहरु

कार्यविधिका अनुसूचीहरु
कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2079
कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७८
पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६
कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2079
अफ्रिकन स्वाइन फिबर सम्बन्धि सूचना
वार्षिक पुस्तिका २०7६-७७
कृषि डायरी २०७८
बजेट तर्जुमासंग सम्बन्धित आर्थकि प्रशासन ननयम २0(१) बमोन्जमको फाराम
कार्यविधिका अनुसूचीहरु
कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७८
पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६
भावि किसानका लागि सहयोगी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५